Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

Veri Sorumluları Sicili “Verbis”Veri Sorumluları Sicili Nedir?

Veri Sorumluları Sicili “Verbis”Veri Sorumluları Sicili Nedir?

Veri Sorumluları Sicili yani VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetine başlamadan önce kaydolmak zorunda oldukları, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık tutulan sicildir. Kamuya açık bu sicil, AB veri koruma mevzuatındaki şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hukukumuza yansıması niteliğinde denebilir.

VERBİS Kaydının İstisnaları

KVKK’nın 16. maddesinde “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer almaktadır.
Şuan için herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler, noterler, dernek/vakıf/sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler, siyasi partiler, avukatlar, gümrük müşavirleri, arabulucular, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. Bu kapsamdaki veri sorumluları kayıt yükümlüsü olmamakla birlikte VERBİS’e kayıt yaptırmaları mümkündür.
Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olanlar ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanlar VERBİS’e kayıt olmak zorundadır.

VERBİS kaydı neleri içerir?

KVKK’nın 16. maddesine göre VERBİS’e yapılan bildirim şunları içerir:
Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.