Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

Yatırım Teşvikleri

Yatırım Destekleri

500.000 TL ve üzerinde yatırım gerektiren tüm projelerinizi hayata geçirebilmeniz için arsa tahsisinden, personelinize, makine teçhizatınızdan vergi giderlerinize kadar tüm süreçlerde destek alabilir, gerek bölgesel veya stratejik, gerek genel teşvik uygulamalarıyla birçok yatırım projesi aşağıda belirtilen kalemlerde çeşitli oranlarda Devlet desteğinden yararlanabilmektedir. Keynes ise bu süreci proje aşamasından yatırımların kapanması ve teşviklerin yatırılması süreçlerine kadar uçtan uca sizin adınıza yürütmektedir. Planladığınız yatırımların karlı bir şekilde geri dönüşünü izlemek aramıza katılın.

Teşvik Unsurları Nelerdir?

Destek Unsurları
Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
-
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
-
Gelir Vergisi Stopajı İndirimi*
-
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)*
-
Faiz Oranı Desteği **
-
-
Arazi Tahsisi
-
KDV İadesi***
-
-
-

Kurumlar Vergisi – Gelir Vergisi Muafiyet  Desteği Yatırım Teşvik Uygulama Süreleri Ve Oranları Tablosu

1.Bölge 30%
2.Bölge 35%
3.Bölge 40%
4.Bölge 45%
5.Bölge 55%
6.Bölge 65%
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI
TEŞVİK BÖLGELERİ 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Gümrük Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti)
15
20
25
30
40
50
SGK İşveren Prim Muafiyeti
2 Yıl
3 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 yıl (4)
SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı
10
15
20
25
35
Yatırım Yeri Tahsisi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz)
Yok
Yok
3 puan
4 puan
5 puan
7 puan
Yok
Yok
1 puan
1 puan
2 puan
2 puan
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Sigorta Primi Desteği - Çalışan Payı
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Yapı Harçları Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Emlak Vergisi Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Damga Vergisi Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Sigorta Primi İşveren (SGK) Desteği Yatırım Teşvik Uygulama Süreleri Ve Oranları Tablosu

Bölgeler Uygulama Süresi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1 2 Yıl 10
2 3 Yıl 15
3 5 Yıl 20
4 6 Yıl 25
5 7 Yıl 35
6 10 Yıl

Yatırım Teşvik Haritası

Bölgesel Teşvi̇k Uygulamalarında Yatırım Teşvi̇k Belgesi̇ Destek Kalemleri̇ Neler?

Yatırım Teşvik Belgesi Kurumlar Vergisi – Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak; Makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile Belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Yatırım Teşvik  Belgesi Gümrük Vergisi İstisnası

KDV’den istisna olan makine ve teçhizat ithal teslimleri gümrük vergisinden de istisna edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği (SGK İşveren Payı Prim Muafiyeti)

Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği

6 ncı bölgede; stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Bu destek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopajı Desteği

6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri-Arazi Tahsis Desteği

Yatırım teşvik belgesi kapsamında; sanayi yatırımları, hayvancılık yatırımları, eğitim yatırımlar ile turizm yatırımları için yatırımcılara yatırım yeri-arazi (arsa) tahsisi teşviği sunulmaktadır. 49 yıllığına sunulan arazi tahsis ve irtifak hakkı desteği yatırımcılar açısından son derece değerlidir.

Destek unsurlarından “yatırım yeri-arazisi tahsisi” desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yatırımcılara sağlanmaktadır.

AR-GE ve Çevre Yatırımları – Yatırım Teşvik Belgesi

AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.

Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlarını ifade eder.

AR-GE yatırımı ise: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları ifade eder.

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımların Teşviki

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Cazibe Merkezleri Programı

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenebilir.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İllerde;

İmalat sanayi yatırımları için:

Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan illerinde 2 milyon TL Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş ve Şırnak illerinde 4 milyon TLAğrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 5 milyon TL
Çağrı merkezi yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam

Veri merkezi yatırımları için asgari 5.000 m2 beyaz alan

yatırım şartları bulunmaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı – Proje Bazlı Destek Programı

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek,Arz güvenliğini sağlayabilecek,Dışa bağımlılığı azaltabilecek,Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek
belirli büyüklükteki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Öncelikli Yatırım Konuları

Mevzuatta, öncelikli yatırım konularında yapılacak yatırımlar, diğer bölgelerde bulunsa dahi en az 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler – Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım Teşvikleri bağlamında bugün Resmi Gazete’de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) yayımlandı:

Karar ile Türkiye’nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunulacaktır. Ayrıca bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecektir.