YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirketinizin nihai hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlama personelinin etkin olarak takip edilmesi, doğru yönlendirilmesi, adil hedefler verilerek doğru ödüllendirme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sahaya verilen hedeflerin izlenebilmesi, anlaşılabilmesi ve ne yapması gerektiğinin kolaylıkla görülebilmesi açısından bazı araçlara ihtiyaç duyulur. Sahanın performansını ölçmek amacıyla kullanılan kullanılması planlanan tüm araçları ortak bir dil ve yöntem altında toplamak ve satış birimlerine hedeflerini ve satış personelini sistematik olarak yönetmede rehberlik edebilmek amacıyla geliştirilen bir platform, Şirketinizin verimliliğine ve kârlılığına katkı sağlayacağı gibi, performans yönetiminin etkin sağlamanın bir sonucu olarak işe iade davası açan verimsiz personelin haksız argümanlarını objektif ve etkin bir şekilde yok edebilecektir.  

Danışmanlık şirketimizde önerilen yapı, seçilen temel hedeflerde satış biriminin/personelin ne durumda olduğunu ve tutmayan hedefler için ne gibi aksiyonlar alınması gerektiğini söyleyen dinamik bir yönetim imkanı sunmaktadır.
Şirketinizin nihai hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlama personelinin etkin olarak takip edilmesi, doğru yönlendirilmesi, adil hedefler verilerek doğru ödüllendirme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sahaya verilen hedeflerin izlenebilmesi, anlaşılabilmesi ve ne yapması gerektiğinin kolaylıkla görülebilmesi açısından bazı araçlara ihtiyaç duyulur. Sahanın performansını ölçmek amacıyla kullanılan kullanılması planlanan tüm araçları ortak bir dil ve yöntem altında toplamak ve satış birimlerine hedeflerini ve satış personelini sistematik olarak yönetmede rehberlik edebilmek amacıyla geliştirilen bir platform, Şirketinizin verimliliğine ve kârlılığına katkı sağlayacağı gibi, performans yönetiminin etkin sağlamanın bir sonucu olarak işe iade davası açan verimsiz personelin haksız argümanlarını objektif ve etkin bir şekilde yok edebilecektir.

Danışmanlık şirketimizde önerilen yapı, seçilen temel hedeflerde satış biriminin/personelin ne durumda olduğunu ve tutmayan hedefler için ne gibi aksiyonlar alınması gerektiğini söyleyen dinamik bir yönetim imkanı sunmaktadır.
Danışmanlık hizmeti kapsamında şirketlerin giderlerini daha iyi yönetmesi böylece kayıp/kaçak oranlarının azaltılarak operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu projeyle;

Satıcılara ödenen/ödenecek faturaların takibinin kolaylaştırılması Mükerrer fatura ödemesinin engellenmesi
Birimler tarafından girişi yapılan belgelerin taranarak sistemde saklanması ve izlenmesi
Giriş yapan kişilerin defteri kebir bilgisi olmadan işlemin niteliğine göre oluşturulmuş gider tiplerini seçerek doğru kebirde muhasebenin yaratılması
Fatura girişi yapan birim ve şubelere giriş yaptığı faturayı izleme ve takip etme imkânı tanınması.
Şirkete ait mal ve hizmet alımlarının tek bir merkezden takibinin yapılması sağlanmaktadır.

İç Kontrol sistemi, Şirket içinde sağlıklı bir iç kontrol ortamının oluşturulmasını ve koordinasyonunu, şirket faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Vereceğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında, görevlerin fonksiyonel ayrılığı, yetki ve sorumlulukların paylaşımı, mutabakat düzeninin kurulması, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerleştirilmesi ve maruz kalınan risklerin tanımlanması ve izlenmesi yönünde altyapılar oluşturulmaktadır. Merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi sağlanmakta, buna ilave olarak, olağanüstü durum yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bu proje kapsamında yerine getirilebilmektedir. Kontroller beş kapsama ayrılabilmektedir:

Suistimal Amaçlı Kontroller

 • Merkezde suistimal senaryoları oluşturulmakta, yığın veri çekilerek senaryolar uygulanabilmekte ve riskli işlemler belirlenebilmektedir.


 • İncelemeler
 • Satış sürecinde ya da merkezden yapılan kontrollerde ortaya çıkan riskli işlemler, hatalı operasyon işlemler gibi konular için incelemeler düzenlenmektedir.

 • Kontrol Raporları
 • Satış yerlerindeki iç kontrol ortamının güçlendirilmesi amacıyla, iç kontrol personeli tarafından günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yöneticilere kontrol raporları gönderilebilmektedir.
 • Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Şirketinizin tüm birimleri, faaliyetleri ve süreçleri ile dış kaynak hizmeti alınan faaliyetlerin dönemsel ve riske dayalı olarak denetlenmesi için iç denetim sistemi kurulmaktadır. Hizmet kapsamında ister Şirketinize anahtar teslim sistem tasarımı sağlanmakta ve mevcut personelizine eğitim sunulmakta isterseniz düzenli olarak iç denetim çalışmaları uzman kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece:

  • Eksikliklerin, hataların ve suiistimallerin tetkiki, tasfiyesi ve bunların tekrarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunulması
  • Şirket kaynak, imkan ve yetkilerinin etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması
  • Şirket aktif ve pasifinin güvenliğine katkıda bulunulması
  • Yasal mercilere ve üst yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğunun ve güvenilirliğinin denetlenmesi
  • Yönetim Kurulu’na ve üst düzey yönetime Şirkete katma değer yaratılması amacıyla destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlanmaktadır. İç denetim sistemiyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.
  • Mağaza/satış yeri denetim planlamaları,
  • Genel Müdürlük Birim denetim planlamaları,
  • Bilgi sistemleri denetim planlamaları,
  • Süreç denetim planlamaları,
  • Muhasebe denetim planlamaları,
  • Diğer faaliyetlerin denetim planlamaları,
  • Yaklaşan denetimlerin haber verilmesi ve tarihlendirilmesi,
  • Hedef gerçekleşme raporlarının alınması

  Şirketinizde meydana gelen ciddi operasyonel olayların veya suistimallerin analizleri yapılmakta, sorumlular uzman ve deneyimli denetçilerimiz tarafından tespit edilmekte, bir daha benzeri olaylar meydana gelmemesi için gerekli öneriler raporlaştırılarak danışmanlık verdiğimiz ilgili şirkete teslim edilmektedir.

  Aşağıdaki kapsamda şirketlere yönelim özel danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

  • Hedeflenen şirketin geçmişinin ve yürüttüğü faaliyetlerin gözden geçirilmesi; mali sonuçlarının analizi
  • Şirketin FVAÖK’ünün (EBITDA) ve kazanç analizinin (normalleştirilmiş kazançlar) gözden geçirilmesi; kazançlara etki eden kalemlerin (tekrar etmeyen kalemler, operasyonel olmayan kalemler ve muhasebe sorunları) anlaşılması
  • Varlıkların, borçların, operasyonel gelir ve giderlerin ve ilişkili taraf işlemlerinin önemli yönleri ile analizi
  • İnsan kaynakları yapısının analizi
  • İş planının ve varsayımların gözden geçirilmesi

  Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  ALICI TARAF DANIŞMANLIĞI

  Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
  • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
  • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
  • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
  • Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
  • “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
  • Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
  • Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması

  SATICI TARAF DANIŞMANLIĞI:

  Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
  • Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
  • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
  • Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
  • Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
  • Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
  • Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
  • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
  • Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması

  Etkin bir bütçe sistemi kârlılığın, gider yönetiminin, verimliliğin kısacası şirket hedeflerine ulaşmanın temel gereksinimidir. Danışmanlık hizmetimiz kapsamında aşağıdaki yöntemleri kapsayan etkin bir hedefleme-bütçeleme süreci ortaya konulmaktadır.

  • Clustering

  Birimlerin performans ölçümleri ve hedef alımlarında değerlendirilmek üzere çalışma büyüklükleri, müşteri profillerine göre gruplandırılması

  • Doğal Büyüme

  Stratejik Planlama yapılabilmesi için lokal büyüme oranlarının ve birim hedeflerinin belirlenmesi

  • Dışsal Etkiler-Potansiyel

  İşkollarının büyüme potasiyellerinin değerlendirilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması

  • Müşteri Büyümesi

  Müşteri büyüme oranı hedeflerinin hesaplanarak doğru stratejinin belirlenmesinin sağlanması.

  RISK CONCEPT

  Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Şirketinizin ideal bir risk yönetimi sistemine sahip olmasına sağlanmakta, potansiyel zararlardan korunulması ve üst yönetime zamanında raporlama yapılması imkanı sunulmaktadır. Yasal ve uluslararası düzenlemeler ile en iyi uygulamaların dikkate alındığı sistem vasıtasıyla,

  • Risk yönetimi ile ilgili politikaları, prosedürleri ve uygulama usulleri hazırlanmakta,
  • Risklerin istatistiksel modeller kullanılarak ölçümlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta,
  • Risk ölçümlerinin sonuçlarını değerlendirerek gerekli uyarı altyapısı hazırlanmakta
  • Şirket Risk Limitleri”ne uyumun izlenmesine, raporların hazırlanmasına ve aşım durumunda gerekli bildirimler yapılması sağlanmakta.
  • Senaryo analizi ve stres testleri gerçekleştirilebilmekte
  • Talebe bağlı olarak rating/skoring modelleri geliştirilebilmekte,

  DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

  Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk esaslarına dayalı kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, şirket bünyesinde kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışı oluşturulması, şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyümeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal risk yönetimi anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır. Kurumsal Risk Yönetimi, risklere dayanıklı kurumun oluşturulmasıdır.

  Kurumsal Risk Yönetimi’nin ana hedefleri;

  • Kurumun sürdürülebilirliğini mevcut kılmak
  • Kurumun gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluşturmak
  • Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin daha kritik konulara odaklanabilmesini sağlamak

  Hizmetlerimiz;

  • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
  • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
  • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
  • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
  • İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi
  • Etik kuralların (Code of Conduct) hazırlanması
  • Etik hattı hizmeti verilmesi

  Yüksek düzeyde alacak bakiyesi sahibi olan/kredili çalışan bir Şirketseniz kuracağımız erken uyarı sistemi büyük verimlilik sağlayacaktır. Şirket’in her türlü alacağı olan gecikmeye düşmüş veya henüz gecikmeye düşmemiş müşteriler için hem müşteriyi hem de Şirket’i koruyacak aksiyonların zamanında alınması bu projeyle sağlanmaktadır. Sistemin temel dayanağı KKB’den elde edilecek veriler olacaktır. Danışmanlık hizmetimizin temel prensipleri;

  Segment Bazlı Yaklaşım

  • Süreçlerde belirleyici temel unsur segment olacaktır.
  • Müşteri türleri segmentlere ayrılacaktır.
  • Müşteri Odaklı Yaklaşım
  • Öncelikli olarak müşteriyi ve Şirket’in müşteriyle olan ilişkilerini koruyacak çözümler üretilecektir.

  Yalın ve Kontrollü Süreç Tasarımı ve Sahiplik

  • Süreçlerde karar merciinin olması onaylı bir yapı kurulması sağlanacaktır.
  • Müşteri davranışına göre risk belirlenecektir
  • Riskin belirlenmesinde öncelik olarak müşterinin borcunu geri ödeme kapasitesi göz önünde bulundurulacak, teminat unsurları riskliliğin belirlenmesinde etkili olmayacaktır.

  Uyarılar kontrol edilerek risk puanı hesaplanacaktır:

  Her bir uyarı için düşük / orta / yüksek risk puanına sebep olacak eşik değerler belirlenecektir:

  • Düşük risk = 1

  • Orta risk = 3

  • Yüksek risk = 10 puandır

  Müşteri için bu uyarılar kontrol edilerek, hangi aralığa denk geliyorsa tespit edilecek ve aldığı risk puanları toplanacaktır. Alınan risk puanı ve uyarının niteliğine göre erken uyarı sistemi rengi belirlenecektir. Renge göre aksiyon setleri oluşturulacak ve aksiyonların alınması kurallara bağlı olacaktır.

  DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

  Sürekli para transferleri yapan şirketler açısından ideal bir çözümümüz var. Yüksek tutarlı işlemlerde kullanıcı kaynaklı hataları minimuma indirgiyor ve yanlışlıklara yer verilmemesini sağlıyoruz. Danışmanlık hizmetimiz kapsamında hizmet alan şirketin belirleyeceği tutar kapsamında

  • Genel Akış
  • Para Transfer Ekranı Oluşturulması
  • Havale Onay Mekanizması
  • İşlem Türü: Hesaptan Hesaba Havale ise Akış
  • İşlem Türü: Hesaptan Hesaptan İsme Havale ise Akış
  • İşlem Türü: Kira Ödeme ise Akış
  • Hiyerarşik Onay ve İşlem Limiti Kontrolleri

  tasarlanarak hataların azaltılması sağlanmaktadır.

  Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.

  Başvuru Formu

  Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye