KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. (Şirket)  tarafından hazırlanmıştır.

Müşterilerimizle yapılan sözleşmeler kapsamında Şirketimizle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde çekilmiş fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.

Anılan kişisel verileriniz

 • İşyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,
 • Şirketimiz tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla

elde edilmektedir.

Şirketimiz tarafından sunulan danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verileri;

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • 5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) kayıtlarınızın tutulması,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz ve iş ortaklığı kurduğumuz şirketlere aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Kanun’un 4. maddesinde öngörülen temel ilkelere uygun olarak; “kanunlarda öngörülme”, “sözleşmenin ifası”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun (Şirket) meşru menfaati” sebeplerine dayalı olarak; otomatik, kısmen otomatik veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre https://keynesdanismanlik.com/ adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra;

 • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Posta adresimiz:Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No: 15 Teknikyapı Concord 1.etap A BL Kat:19 D:174 Kadıköy/ İstanbul  
E-posta adresimiz:info@keynesdanismanlik.com

Şirketimiz başvuru taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maddi bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Saygılarımızla.