KEYNES YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

GİRİŞ

Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. (“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede Şirket, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket ederek faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyum halinde gerçekleştirmektedir.
Bu politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda şirket tarafından benimsenen ve uygulama noktasında dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve ikincil mevzuata uyum sağlanması için şirket kapsamında faaliyetlerin yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülmesi, kişisel verileri işlenen kişilerin şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
İşbu politika, şirketin işlemekte olduğu kişisel verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.

TANIMLAR
İşbu politikada yer alan terimler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uygun olarak aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır:
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Alenileştirme “Herkes tarafından bilinir kılma” anlamında olan alenileştirme kavramı, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan “kişisel verisi işlenen gerçek kişinin açık rızasının alınması gerekliliği”nin istisnalarından biri olarak sayılmıştır.
Anonim hale getirme Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Aydınlatma Yükümlülüğü Veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğüdür.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
KVK Kurulu/Kurul Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.
Kurum Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Otomatik Olarak Veri İşleme Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Sicil Veri Sorumluları Sicili’dir.
Şirket / Şirketimiz Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Kategorisi Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına at kişisel veri sınıfıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
Şirketimiz “hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma” ilkesi çerçevesinde kişisel verileri ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Her zaman şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde işleme faaliyetini yerine getirir; bu kapsamda gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.
Şirketimiz “doğru ve gerektiğinde güncel kişisel veri işleme” ilkesi çerçevesinde işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak tedbirleri alır.
Şirketimiz “belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel veri işleme” ilkesi çerçevesinde amaçlarını belirli, açık ve meşru nitelikte olacak şekilde tayin eder ve ilgili kişileri amaçları konusunda aydınlatarak yalnızca bu amaçlar için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunur.
Şirketimiz “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kişisel veri işleme” ilkesi çerçevesinde belirli, açık ve meşru işleme amaçları kapsamında sadece bu amacı gerçekleştirmek için yeterli olacak kişisel verileri işleyerek işlemlerini gerçekleştirir, amaçla bağlantılı olmayan veya amacın gerçekleşmesi konusunda sınırlı veya ölçülü olmayan kişisel verileri işlemez.
Şirketimiz “kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi” ilkesi çerçevesinde işlediği veriler için mevzuatta bir saklama süresi öngörülmüşse en fazla bu süre kadar, mevzuatta öngörülen bir saklama süresi olmaması halinde veri işleme amacının gerçekleşmesine yetecek süre kadar işlediği kişisel verileri muhafaza eder.. Bu sürelerin dolması halinde imha yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak kişisel veriler imha edilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler şirket tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.
Kişisel veriler ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildikten sonra ilgili kişinin açık rızası alınarak işlenebilir. Açık rıza KVK Kanunu düzenlemelerine uygun olarak alınır. KVK Kanunu kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel veri işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenir. Açık rıza alınmaksızın kişisel veriler şu hallerde işlenebilir (m.5/2):
Kişisel veri işleme faaliyeti kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde alenileştirme iradesi kapsamında
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen önlemler alınır.

ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirketimiz Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri yazılı olarak veya elektronik ortamda Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatmaktadır.

AÇIK RIZA ALINMASI

Şirketimiz, kişisel veriler bakımından m.5/2’de, özel nitelikli kişisel veriler bakımından m.6/3’te sayılan işleme şartlarından birine dayanmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. M.5/2 veya m.6/3’te yer alan şartlardan biri varken ilgili kişiden asla açık rıza almamakta ve böylece ilgili kişiyi yanıltmaktan kaçınmaktadır.
Kişisel veriler açık rıza şartına dayanılarak da işlense şirket aydınlatma yükümlülüğünü her halde yerine getirir; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve açık rızanın alınması birbirinden ayrı süreçler olarak yürütülür.
Açık rıza yazılı/basılı veya elektronik ortamda bulunan açık rıza metinleri aracılığıyla alınır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz Kanun’un 12. maddesi uyarınca kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.
Şirketimiz Kanun ve sair mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmesini teminen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uyum faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir.
Şirketimiz ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları kişisel verileri Kanun ve Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında kullanmamaları için teknolojik imkan ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır. Bu bağlamda Kanun ve Politika hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütülür, ilgili çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik sözleşmeleri imzalatılır, diğer veri sorumlusu ve veri işleyenlere gizlilik ve taahhüt sözleşmeleri imzalatılır.
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumun KVK Kurulunca belirlenen süreler dahilinde ilgili kişiye ve KVK Kuruluna bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan edilir.
Şirketimiz ilgili kişilerin Politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte veriler olmalarının farkında olup bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri hassasiyetle alır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verilerini elinde bulundurduğu ilgili kişinin aşağıda belirtilen kendisiyle ilgili taleplerine KVKK düzenlemelerine uygun şekilde cevap verir:
Şirket tarafından kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
Şirket tarafından düzeltme ve imha işlemleri yapılmışsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenme sebepleri ortadan kalktığında şirket tarafından kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle ilgili kişinin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular internet sitemizde (keynesdanismanlik.com) yer alan ilgili kişi başvuru formu doldurularak “Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No: 15 Teknikyapı Concord 1.etap A BL Kat:19 D:174 Kadıköy/ İstanbul ” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya noter kanalıyla gönderilebilir ya da keynesyonetim@hs03.kep.tr veya info@keynesdanismanlik.com adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.
Talep ve başvurularda,
Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu,
bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir
Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Şirketimiz kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ

Şirket, üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye KVK düzenlemelerine uygun şekilde kişisel veri aktarabilir.
Bu durumda şirket kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilerin de bu politikaya uymasını sağlar.
Üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir.

TÜRKİYE İÇİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİ AKTARIMI

Kişisel veriler KVKK m.5/2 ve m.6/3’te belirtilen istisnai hallerde açık rıza alınmaksızın ve bunların dışındaki hallerde açık rıza alınmak şartıyla Türkiye içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
Bu aktarımın KVKK’ya uygun olmasını sağlamaktan şirket çalışanları ve veri sorumlusu temsilcisi müteselsilen sorumludur.

YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİ AKTARIMI

Kişisel veriler açık rıza alınmak şartıyla yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen istisnai hallerde, veri aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunması halinde (Yeterli koruma bulunan ülkeler Kurul tarafından ilan edilir.) kişisel veri açık rıza alınmaksızın yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
Veri aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmaması halinde şirketimiz ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması halinde kişisel veri açık rıza alınmaksızın yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
Bu aktarımın KVKK’ya uygun olmasını sağlamaktan şirket çalışanları ve veri sorumlusu temsilcisi müteselsilen sorumludur.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

6698 sayılı Kanun’a göre bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirket tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Silme, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirme işlemidir.
Yok etme, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirme işlemidir
Anonim hale getirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirme işlemidir.
Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

DENETİM

Şirketimiz mevzuata uyumu ve veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCEL TUTULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti, tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren Politika, ilgili kişilerin ulaşabileceği herhangi bir mecrada yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.
Şirket tarafından gerekli görüldüğü hallerde işbu politika Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilebilir.
Politika değiştirilse dahi eski hali şirket bünyesinde bulundurulur.

GENEL AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:
Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Ști. (şirket olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
Şirketin işlediği veri kategorileri aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no vb.),
İletişim (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.),
Özlük (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.),
Hukuki işlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.),
Müşteri işlem (Fatura, senet, çek bilgileri, Talep bilgisi vb.),
İşlem güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.),
Finans (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.),
Mesleki deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.),
Görsel ve işitsel kayıtlar
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.),
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.)

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:
Kimlik Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi Ve Çalışanları
Çalışanın Aile Bireyleri
Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Potansiyel Müşteri
İletişim Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi Ve Çalışanları
Çalışanın Aile Bireyleri
Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Potansiyel Müşteri
Özlük Çalışan
Hukuki İşlem Çalışan
Hissedar/Ortak
Müşteri Yetkilisi
Müşteri İşlem Tedarikçi Yetkilisi
Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi Ve Çalışanları
İşlem Güvenliği Çalışan
Hissedar/Ortak
Finans Tedarikçi Yetkilisi
Çalışan
Hissedar/Ortak
Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi
Mesleki Deneyim Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Çalışan
Hissedar/Ortak
Sağlık Bilgileri Çalışan
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Çalışan

Şirket anılan kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:
Kimlik Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Özlük Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlem Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Finans Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Şirket kişisel verilerinizi 6698 s. Kanun ve ilgili mevzuat ve şirket politikasına uygun olarak şu kişilere aktarabilmektedir:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Hissedarlar
Tedarikçiler
İş ortakları
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Şirket kişisel verileri mevzuatta öngörülen bir saklama süresi olması halinde hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek adına en fazla bu süre kadar; saklama süresi olmaması halinde işleme amacının gerektirdiği süre kadar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklar. Bu sürelerin sona ermesiyle silme, yok etme veya anonim hale getirme imha yollarından biri kullanarak kişisel verileri imha eder.
Şirket kişisel verilerinizi iş başvuru formu, çalışanlar/tedarikçiler/müşteriler/alt işverenler/hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler, özlük dosyası takip listesi, web sitesi iletişim formu, ilgili kişi başvuru formları, kartvizitler, alenileşmiş veriler gibi görsel, yazılı ve basılı dokümanlar aracılığıyla toplamaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerini 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat, 4857 s. İş Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, 213 Sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun ve ilgili ikincil kaynak ve mevzuat hükümleri oluşturur.
Şirketimiz veri güvenliğini sağlamak için Kanun’un 12. maddesi gereği uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.
İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişi başvuru formumuzu (başvuru formunun linki) kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

KEYNES YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişiler (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) için, 11’inci maddesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklarını kullanmak üzere veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

Buna göre veri sorumlusu Keynes Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.’ye aşağıdaki hususlarda başvuruda bulunabilirsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup imzası alındıktan sonra çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
Noter vasıtasıyla,
Başvuru Sahibince güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak Şirket kayıtlı elektronik posta veya info adresine gönderilmek suretiyle,
Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile Şirket kayıtlı elektronik posta veya info adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Cihan Sok. No:15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat 19 Daire 174 PK:34720 Kadıköy/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Cihan Sok. No:15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat 19 Daire 174 PK:34720 Kadıköy/İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli elektronik imza, Mobil İmza ile imzalanarak ve/veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla keynesyonetim@hs03.kep.tr
info@keynesdanismanlik.com
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Basılı veya elektronik ortamda bulunan başvuru formlarımızı doldurmanız suretiyle toplanan kişisel verileriniz (ad, soy ad, imza, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, başvuru sahibinin Şirket ile ilişkisi) Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu sıfatına sahip olan şirketimize başvuru yapabilmeniz amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na aktarılabilmektedir.
Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi Kanun’un 5. maddesinde sayılan “kanunlarda açıkça öngörülme ve hukuki yükümlülük”, yasal dayanağı ise Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’dir.

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ad Soyad
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:

Adres:

LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri
Potansiyel Müşteri Çalışan
Diğer: ……………………………………………………………..
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………
Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

İndirmek için tıklayınız

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye