Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULMASI

İç Kontrol sistemi, Şirket içinde sağlıklı bir iç kontrol ortamının oluşturulmasını ve koordinasyonunu, şirket faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Vereceğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında, görevlerin fonksiyonel ayrılığı, yetki ve sorumlulukların paylaşımı, mutabakat düzeninin kurulması, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerleştirilmesi ve maruz kalınan risklerin tanımlanması ve izlenmesi yönünde altyapılar oluşturulmaktadır. Merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi sağlanmakta, buna ilave olarak, olağanüstü durum yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bu proje kapsamında yerine getirilebilmektedir. Kontroller beş kapsama ayrılabilmektedir:

Suistimal Amaçlı Kontroller

 • Merkezde suistimal senaryoları oluşturulmakta, yığın veri çekilerek senaryolar uygulanabilmekte ve riskli işlemler belirlenebilmektedir.

İncelemeler

 • Satış sürecinde ya da merkezden yapılan kontrollerde ortaya çıkan riskli işlemler, hatalı operasyon işlemler gibi konular için incelemeler düzenlenmektedir.

Kontrol Raporları

 • Satış yerlerindeki iç kontrol ortamının güçlendirilmesi amacıyla, iç kontrol personeli tarafından günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yöneticilere kontrol raporları gönderilebilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Şirketinizin ideal bir risk yönetimi sistemine sahip olmasına sağlanmakta, potansiyel zararlardan korunulması ve üst yönetime zamanında raporlama yapılması imkanı sunulmaktadır. Yasal ve uluslararası düzenlemeler ile en iyi uygulamaların dikkate alındığı sistem vasıtasıyla,

 • Risk yönetimi ile ilgili politikaları, prosedürleri ve uygulama usulleri hazırlanmakta,
 • Risklerin istatistiksel modeller kullanılarak ölçümlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta,
 • Risk ölçümlerinin sonuçlarını değerlendirerek gerekli uyarı altyapısı hazırlanmakta
 • Şirket Risk Limitleri”ne uyumun izlenmesine, raporların hazırlanmasına ve aşım durumunda gerekli bildirimler yapılması sağlanmakta.
 • Senaryo analizi ve stres testleri gerçekleştirilebilmekte
 • Talebe bağlı olarak rating/skoring modelleri geliştirilebilmekte,

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULUMU / İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Şirketinizin tüm birimleri, faaliyetleri ve süreçleri ile dış kaynak hizmeti alınan faaliyetlerin dönemsel ve riske dayalı olarak denetlenmesi için iç denetim sistemi kurulmaktadır. Hizmet kapsamında ister Şirketinize anahtar teslim sistem tasarımı sağlanmakta ve mevcut personelizine eğitim sunulmakta isterseniz düzenli olarak iç denetim çalışmaları uzman kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece:

 • Eksikliklerin, hataların ve suiistimallerin tetkiki, tasfiyesi ve bunların tekrarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunulması
 • Şirket kaynak, imkan ve yetkilerinin etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması
 • Şirket aktif ve pasifinin güvenliğine katkıda bulunulması
 • Yasal mercilere ve üst yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğunun ve güvenilirliğinin denetlenmesi
 • Yönetim Kurulu’na ve üst düzey yönetime Şirkete katma değer yaratılması amacıyla destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi

sağlanmaktadır. İç denetim sistemiyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

 • Mağaza/satış yeri denetim planlamaları,
 • Genel Müdürlük Birim denetim planlamaları,
 • Bilgi sistemleri denetim planlamaları,
 • Süreç denetim planlamaları,
 • Muhasebe denetim planlamaları,
 • Diğer faaliyetlerin denetim planlamaları,
 • Yaklaşan denetimlerin haber verilmesi ve tarihlendirilmesi,
 • Hedef gerçekleşme raporlarının alınması

İÇ MEVZUATA YÖNELİK DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ (SÜREÇ VE KONTROL DOKÜMANTASYONUNUN OLUŞTURULMASI, YÖNETMELİK, POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİN HAZIRLANMASI, GÖREV TANIMLARI, ROL VE SORUMLULUKLARIN OLUŞTURULMASI)

Şirketinizin tüm süreç dokümantasyonun, politika, prosedürlerinin, görev tanımlarının, rol ve sorumluluklarının oluşturulması yalnızca bir belgelendirme hizmeti değildir.

Verilecek danışmanlık hizmetimiz geniş manada şirketin detaylı analizi yapılmakta, yasal mevzuata uyumsuzlukları ortaya çıkarmakta, verimsizlikleri, gereksiz harcamaları, operasyonel hataları ve riskleri ortaya koyarak muazzam bir katkı sağlamaktadır.

SUİSTİSMAL İNCELEMESİ

Şirketinizde meydana gelen ciddi operasyonel olayların veya suistimallerin analizleri yapılmakta, sorumlular uzman ve deneyimli denetçilerimiz tarafından tespit edilmekte, bir daha benzeri olaylar meydana gelmemesi için gerekli öneriler raporlaştırılarak danışmanlık verdiğimiz ilgili şirkete teslim edilmektedir.

KURUMSAL RİSK YÖNETİM HİZMETLERİ

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk esaslarına dayalı kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, şirket bünyesinde kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışı oluşturulması, şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyümeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal risk yönetimi anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır. Kurumsal Risk Yönetimi, risklere dayanıklı kurumun oluşturulmasıdır.

Kurumsal Risk Yönetimi’nin ana hedefleri;

 • Kurumun sürdürülebilirliğini mevcut kılmak
 • Kurumun gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluşturmak
 • Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin daha kritik konulara odaklanabilmesini sağlamak

Hizmetlerimiz;

 • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
 • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
 • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
 • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
 • İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi
 • Etik kuralların (Code of Conduct) hazırlanması
 • Etik hattı hizmeti verilmesi