Kosgeb Destekleri

1-Yurt içi fuar desteği 

 1- Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar

 2- Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir. 

 3-Destek üst limiti; 

 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 (yüzyirmi) TL, 
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 (seksen) TL olarak uygulanır.

 

2-  Yurt dışı iş gezisi desteği 

KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; 

 • Konaklama giderlerini, 
 • Ulaşım giderleri ile 
 • Program ile ilgili diğer giderleri kapsar. 

 Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir. 

Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir; 

 • Meslek Kuruluşları ile toplantı 
 • İşletmeler ile ikili görüşmeler 
 • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler 
 • Yurt Dışı Fuar Ziyareti

                          

3- Tanıtım desteği  (MARKA TESCİLİ ZORUNLUDUR)

 • Bu destek unsurları;
 • Broşür, ürün kataloğu giderlerini,  
 • Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
 • Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.

 

4-Eşleştirme desteği 

   İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; 

 • Danışmanlık 
 • Organizasyonel 
 • Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. 

                          

5-Nitelikli eleman istihdam desteği 

 • Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni  eleman istihdamı için verilir. 
 • İşletmeler belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer. 
 • KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez. 

             

6-Danışmanlık desteği

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. 

Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir. 

Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

7-Eğitim desteği

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir

Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez. 

8-Enerji verimliliği desteği 

 İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. Yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir. 

Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir. 

     

9-Tasarım desteği 

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Tasarım hizmetinin alınacağı kişi ve kuruluşlarla ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir. 

Destek Unsurları:

 • İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. 
 • Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir. 

 

10- Sınai mülkiyet hakları desteği

Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine, 

Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir. 

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, Programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.  

11-Belgelendirme desteği

 İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. 

Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. 

Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere, aynı belge konusunda destek sağlanmaz. 

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.

 

12- Test, analiz ve kalibrasyon desteği 

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.