EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

Ticaret Bakanlığı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Tescil ve Korunma Desteği Rapor ve Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Belgelendirme Desteği Yurt Dışı Birim Desteği Yurtiçindeki Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
TÜBİTAK ICGEB(Uluslararası Gen Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı / Yüzey Araştırmaları Desteği Bilimsel Proje Desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eğitim Yatırımları Desteği
EĞİTİME YÖNELİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Eğitim sektörü öncelikli yatırım teşvikleri kapsamındadır.

Bu destekler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yönelik yatırımlar  en az 5. Bölge yatırım teşviklerinden yararlanabilirken; üniversite ve yüksek öğretim eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar ise genel teşvik düzeyinde teşviklerden yararlanabilirler.

Destek Kalemleri

 • Yurt İçi Ve Yurt Dışı Makine Teçhizat Alımlarında Kdv İstisnası İle Yurt Dışı Alımlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • 1,2,3,4 Ve 5. Bölgelerde %40’a, 6.Bölgede İse %50’ye Varan Vergi Muafiyeti
 • 1,2,3,4 Ve 5. Bölgelerde %80’a, 6.Bölgede İse %90’ye Varan Kurumlar Vergisi / Gelir Vergisi İndirimi
 • 1,2,3,4 Ve 5. Bölgelerde Sigorta Primi İşveren Muayafiyetinden Yararlanma Süresi 7 Yıl İken, Bölgede İse 10 Yıl
 • Tüm Bölgelerde Hazine Arsaları, Boş Devlet Binaları Yatırım Yeri Olarak İsteyebilme
 • Tüm Bölgelerde İşletme Döneminden İtibaren 5 Yıllık Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Tüm Bölgelerde İnşaat Ve Yapı Harçları Muafiyeti

! Eğitim yatırımlarında bölgesel teşvik alabilmek için; asgari yatırım kriterlerine göre 1 ve 2. Bölgelerde min. 1.000.0000 TL,  3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise  min. 500.000 TL  taahhüdü verilmesi gerekmektedir.

EĞİTİME YÖNELİK KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Yüksek Kurum bünyesindeki kurumlar tarafından süresi 1 (bir) mali yılı aşmayan ve

miktarı o yılki doğrudan temin sınırını  (2020 yılı : 97.008 TL) geçmeyen; sempozyum, kongre,

panel vb. çalışmalara destek verilmektedir.

Destek kapsamında gider kalemleri;

 • Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Katılımcıların ulaşım giderleri)
 • Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği (Sadece ulaşım giderleri)
 • Kazı / Yüzey Araştırmaları Desteği (Türk Tarih Kurumu tarafından)

Başvurular;

 • Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği: En geç 3 ay önce,
 • Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği: En geç 2 ay önce,
 • Kazı/Yüzey Araştırmaları Desteği: Başvurular her yıl nisan ayında alınır.

! Başvurular, Proje ve Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden yapılmaktadır. Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne üye olunması gerekmektedir.

Bilimsel araştırma yapma yeterliliğine sahip devlet ve vakıf üniversiteleri (Proje başında doktora yeterliliğine sahip yürütücüler olmalı.) bu destekten yararlanabilir.

Destek alanına ; yüksek Kurum bünyesindeki kurumların görev alanına giren konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel nitelikte olan her türlü araştırma projeleri, belgesel, yayın, çeviri vb. projeler girmektedir.

Destek kapsamında gider kalemleri;

 • Seyahat giderleri
 • Sarf malzemesi alım giderleri
 • Makine teçhizat alet giderleri
 • Hizmet alımı giderleri.
EĞİTİME YÖNELİK TÜBİTAK DESTEKLERİ

1071 programı 2 proje çağrısı biçiminde olmaktadır.  Destek oranı %100 ‘dür.

 • Araştırma Projeleri Çağrıları : Amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.

 

 • Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrıları : Bu proje çağrılarında; projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte özellikle aşağıdaki özelliklere sahip projeler desteklenmektedir.
  • Yeni ürün üretilmesine yönelik
  • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesine yönelik
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesine yönelik
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir

! TÜBİTAK, Ulusal proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

! Sürekli, Dönemsel ve Çağrılı Başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yayılanmaktadır.

Bu destekten ICGEB üye ülkelerinde yer alan Üniversite ve Ulusal Araştırma Enstitüleri yararlanmaktadır.

Ortak Çalışma Desteklerinin ; amacı üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında iş birliğini arttırmak, gelişmeye açık laboratuvarlarda araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için desteklenmektedir.

Destek süresi max. 3 yıl, laboratuvar başına max.25.000 Euro’dur.

 Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri; amacı organizasyona üye ülkelerin araştırmacılarının oluşturdukları kurs, çalıştay ve araştırma toplantıları desteklenmektedir.

Organizasyon bütçesi max. 20.000 Euro’ya kadar desteklenmektedir.

Başvurular; ICGEB Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Şaban TEKİN’e yapılmaktadır

  • Ortak Çalışma Destekleri her yıl 30 Nisan’da yapılmaktadır.
  • Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri her yıl 31 Mart’ da yapılmaktadır.

Destek programından; sektör farkı olmaksızın yılın her günü  Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile Yüksek Öğretim Kurumları ortak proje başvuruları neticesinde max. 24 aya kadar ve max. 1 milyon TL’ye kadar yararlanmaktadır.

Eğer müşteri kuruluş KOBİ ise %75,   büyük ölçekli ise %60’ıdır.

Proje giderleri kapsamındaki destek kalemleri ;

 • Personel ve Bursiyer Giderlerİ
 • Seyahat Giderleri
 • Alet/ Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları
 • Hizmet Alımlar
 • Malzeme Alımları
 • Proje Teşvik İkramiyesi şeklindedir.
EĞİTİME YÖNELİK TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Yurt dışına yönelik yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook, google, youtube vb.) , gazete, dergi, televizyon reklamları ve pop-up, sponsorluk gibi giderlere yönelik işletmelere verilen %60 oranında 400.000 $ destektir.

Destek süresi 4 yıldır.

Eğer tanıtımlar öncelikli ülkelerden birinde ya da ilave teşvik illerinde ise işletme merkezi destek oranı %10 ilave arttırılır.

Prodüksiyon hem yurt dışında hem de yurt içinde kullanılırsa destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

! Tanıtım faaliyetleri kapsamında; Türkçe tanıtım harcamaları, yurt dışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları, desteklenmez.

Ürün/hizmet tescil harcamaları ile yurt içinde tescili sağlanmış bir markanın yurtdışı tescili ile korunmasına yönelik harcamalarının %50’ si ve max. 50.000$ /yıl karşılanmaktadır.

Eğer hedef / öncelikleri ülkelerden birinde tescil ettirilirse veya işletme merkezi 4. ,5. ,6. teşvik bölgelerinden birindeyse destek oranı %60 olur.

Bu destek için ön onaya ihtiyaç yoktur. İşlemin ardından 12 ay içerisinde başvuruda bulunmak yeterlidir.

! Tescil yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

! Yurt Dışı Marka Tescil konusunda destek süresi 4 yıldır.

Bakanlığın kabul ettiği kurumlardan alınan ya da o kurumlara yaptırılan

 • Pazar araştırması,
 • Sektör, ülke, uluslararası mevzuat,
 • Veri madenciliği / izleme/ değerlendirme faaliyetleri,
 • Yabancı şirket/marka için yaptırılan hukuki ve mali raporlar,
 • Yabancı şirket alımına yönelik alınan danışmanlık harcamalarının

%60’ı ve max. 200.000 $/yıl karşılanmaktadır.

! Destekten yararlanabilmek için  başvuru yapılarak ön onay alınması gerekmektedir. Aksi halde yapılan harcamalar  destek kapsamına alınmaz. Ayrıca satın alınacak raporların 2 yıllık süreli olması gerekmektedir.

Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge/sertifika harcamalarına ait destektir.

Satın alınacak belge / sertifalar için yapılacak toplam harcamanın %50 ‘si ve  belge başına 50.000 $ kadar karşılanmaktadır.

Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderleri %60 oranında ve birim başına 120.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Yararlanıcılar en fazla 10 (on), işbirliği kuruluşları en fazla 15 (on beş) adet yurt dışı birim için destekten yararlandırılır.

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için, ilgili eğitim kurumu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen etkinlikler desteklenmez.

Bu madde kapsamında;

 • Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 • Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin 5 güne kadar günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
 • Tercümanlık giderleri 5 güne kadar
 • Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri 5 güne kadar (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri vb.),
 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 • Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya 5 güne kadar ödenen ücret,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri desteklenir.

Hizmetin pazarlanmak istediği ülkeye yönelik alınmak istenen;

– Pazarlama stratejisi,

– Yurt dışı pazar yapısı araştırması

– Pazara giriş araştırmasına

yönelik danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin %50’sini 200.000 $ kadar karşılıyoruz.

 

! Ön onay verilmeyen danışmanlık giderleri desteklenmez. Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır.

Sağlık turizmi ya da eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için , hasta ve öğrencilerin getirilmesinde, acentalara yapılacak ödemelerin %50’si ve max. 100.000$ kadar 4 yıl süre ile karşılanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Detaylı İncele

TUBİTAK

TUBİTAK Destekleri

Detaylı İncele

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri

Detaylı İncele

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri​

Detaylı İncele

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.