Ar-ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi Tanımı: Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin (Limited veya Anonim Şirket)
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
•    Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
•    En az 15 (otomotiv sektörü için 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, 
•    Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan (Tübitak 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan) birimi ifade etmektedir.

En az 15 (otomotiv sektörü için 30) tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden işletmelere, 2008 yılı içerisinde yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği ile pek çok indirim ve muafiyetlerden yararlanma imkânı sunulmaktadır.    

       
Bu avantajlardan yararlanabilmek içinse, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir.
  
“Ar-Ge Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Ar-Ge Merkezi Teknik Yönetimi”ve/veya “Ar-Ge Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir. 

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler: 
•    Ar-Ge merkezlerinde En az 15 (otomotiv sektörü için 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
•    Ar-Ge merkezlerinin kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
•    Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
•    Ar-Ge merkezlerininAr-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
•    Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, 
•    Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
•    Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
•    İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar 
5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir:
•    Ar-Ge İndirimiAr-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
•    Gelir Vergisi Stopajı TeşvikiAr-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin; doktoralı olanlar için % 90’nı, diğerleri için % 80’ni gelir vergisinden müstesnadır.
•    Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca) ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için süre sınırlaması olmaksızın 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır
•    Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak  düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
•    Teknoparklara gitmeden, kendi fabrikanızı veya ofisinizi Ar-Ge Merkezi olarak ilan etme kolaylığı.

Ar-Ge Merkezlerine yönelik sunumumuz için